Chính trị

Khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ ở cơ sở năm 2021

15/09/2021 07:32 12 lượt xem

Ngày 13/9, Trung tâm chính trị huyện Quản Bạ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ ở cơ sở năm 2021 cho Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn; chi hội trưởng, chi hội phó chi Hội phụ nữ thôn, tổ dân phố.

Khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ ở cơ sở năm 2021
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Lớp học lần này có 35 học viên, thời gian học tập  từ ngày 13/9 đến ngày 17/9/2021 các học viên sẽ được giảng viên lên lớp truyền đạt 5 nội dung chính như: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác Phụ nữ và bình đẳng giới; Chức năng đại diện; các phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2017- 2022; Phương pháp và kỹ năng cơ bản của cán bộ Hội cơ sở...

Thông qua lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ ở cơ sở sẽ giúp các học viên củng cố thêm kiến thức cũng như nhận thức, quan điểm chính trị, niềm tin của cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ ở cơ sở vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, vào chủ nghĩa xã hội; góp phần vào công tác tuyên truyền đấu tranh có hiệu quả các quan điểm xuyên tạc, sai trái thù địch; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội. Đồng thời giúp trang bị cho đội ngũ cán bộ, hội viên của Hội Phụ nữ ở cơ sở nắm vững những nội dung cơ bản của các chuyên đề học tập, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới để nâng cao lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

 

Hoàng Tâm - Đỗ Hà

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập