Thanh tra huyện

Thanh tra huyện

16/12/2014 07:00 757 lượt xem

Ông Mai Mạnh Hùng, Chánh thanh tra huyện
Sđt: 0942448666
Mail: mmhung.qba@hagiang.gov.vn

* Chức năng, nhiệm vụ:
- Trong quản lý nhà nước về thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thanh tra huyện có nhiệm vụ, quyền hạn sau: Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó; Báo cáo kết quả về công tác thanh tra; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch UBND cấp huyện, Thanh tra huyện.
- Trong hoạt động thanh tra, Thanh tra huyện có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, và nhiệm vụ, quyền hạn cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp xã; Thanh tra vụ việc phức tạp, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; UBND cấp xã; Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch UBND cấp huyện giao;
- Giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
- Giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
 

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập