Thứ ba, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Công khai ngân sách

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Quản Bạ.

09/03/2020 10:54