Thứ ba, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Xây dựng lực lượng "tinh nhuệ" về bản lĩnh chính trị.

(14/09/2020 09:11)

Trải qua hơn 55 năm xây dựng, củng cố và phát triển, đến nay Đảng bộ Công an huyện Quản Bạ đã có 08 chi bộ trực thuộc với 86 đảng viên, số lượng đảng viên có trình độ đại học chiếm trên 80%, chất lượng đảng viên được nâng lên rõ rệt. Nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tại cơ sở là cầu nối đưa đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, nhất là trên lĩnh vực đảm bảo ANTT nên tập thể Đảng bộ luôn xác định công tác “Xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tinh nhuệ về bản lĩnh chính trị” là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa then chốt.

Xây dựng Đảng - không có vùng cấm.

(05/09/2020 10:29)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân, của bộ đội và của Chính phủ”. Người khẳng định đó chính là: “Kẻ thù khá nguy hiểm, vì nó không mang gươm mang súng, mà nó nằm trong các tổ chức của ta, để làm hỏng công việc của ta”. Bởi vậy, ngay từ khi Cách mạng tháng Tám thành công, chính quyền cách mạng mới được thành lập, Đảng, Nhà nước đã nhận diện, thẳng thắn chỉ ra các hiện tượng tham ô tài sản, nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ, quyền hạn và có những hành động cụ thể nhằm kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, có hành vi sai phạm. Trải qua 90 năm thành lập, phát triển, với nhiều dấu mốc oanh liệt từ những cuộc kháng chiến đến công cuộc xây dựng đất nước theo hướng CNH- HĐN, đến nay Việt Nam có thể tự tin sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới. Để có những kết quả, thành tựu đó chính là việc Đảng ta đã có những đường lối, chủ trương đúng đắn, phù hợp, trong đó đảng ta lấy dân là gốc!

<< >>