Thứ ba, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Thường trực Huyện ủy

HUYỆN ỦY QUẢN BẠ

15/12/2014 14:22

1. Đ/c: Hoàng Đình Phới- Bí thư Huyện uỷ
Điện thoại: 0915.029.767
Địa chỉ Email: hdphoi.qba@hagiang.gov.vn

2. Đ/c Giàng Cồ Diu - Phó Bí thư Huyện ủy
Điện thoại: 0987.519.662
Địa chỉ Email: gcdiu.q
ba@hagiang.gov.vn
 

3. Đồng chí Nguyễn Chí Thâm - Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0912.103.838

Địa chỉ mail: