Thứ ba, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Ban tổ chức

Ban tổ chức

15/12/2014 14:29

- Chức năng, nhiệm vụ:
+ Là cơ quan tham mưu của Huyện ủy về công tác xây dựng Đảng gồm: Tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ hệ thống chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong huyện.
+ Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Huyện ủy.

- Cơ cấu tổ chức:
1. Trưởng ban: Đ/c Nguyễn Thị Hoa
SĐT:
Email: