Thứ ba, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Phòng Y tế

03/04/2019 11:24

1. Ông Vùi Minh Sần, Trưởng phòng Y tế huyện.
Số điện thoại: 0398 514 276
Gmail:  vmsan.qba@hagiang.gov.vn