Thứ ba, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Thường trực HĐND

Thường trực HĐND

16/12/2014 09:02

Hội đồng nhân dân huyện có chức năng giám sát việc chỉ đạo điều hành thực hiện Nghị quyết đối với UBND huyện trên tất cả các lĩnh vực.
 

Đồng chí Thẩm Hữu Thanh - Phó chủ tịch HĐND huyện

Điện thoại:

Địa chỉ mail: