Thứ ba, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Các Ban HĐND

Ban Pháp chế

24/06/2015 09:15

Đ/c: Đặng Đức Minh - Phó ban chuyên trách
Điện thoại: 01232 580 999
Địa chỉ Email: ddminh.qba@hagiang.gov.vn