Thứ ba, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Thị trấn Tam Sơn

Thị trấn Tam Sơn

16/12/2014 09:35

1. Uỷ ban nhân dân thị trấn Tam Sơn:
1.1. Bí Thư: Đinh Tiến Nam
- Điện thoại: 01682 002 286


1.2. Chủ tịch: Lệnh Phong Điền              
- Điện thoại: 0915.794.378
- Địa chỉ Mail: lpdien.tttamson.qba@hagiang.gov.vn