Thứ ba, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Xã Bát Đại Sơn

Xã Bát Đại Sơn

16/12/2014 09:40

1. Uỷ ban nhân dân xã Bát Đại Sơn:
1.1. Bí thư: Viên Trung Đông
- Điện thoại: 0948.223.570
- Địa chỉ mail: vtdong.xbatdaison@hagiang.gov.vn

1.2. Chủ tịch: Nguyễn Văn Sơn    
- Điện thoại: 0989 786 645