Thứ ba, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Xã Cán Tỷ

Xã Cán Tỷ

16/12/2014 09:39

1. Uỷ ban nhân dân xã Cán Tỷ:
1.1. Bí thư: Sùng Mí Lùng 
- Điện thoại: 
01642 773 112

1.2. Chủ tịch: Lệnh Hồng Phong                
- Điện thoại: 01689 110 563