Thứ ba, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Xã Cao Mã Pờ

Xã Cao Mã Pờ

16/12/2014 09:45

1. Uỷ ban nhân dân xã Cao Mã Pờ:
1.1. Bí thư: Tẩn Dâu Cò
- Điện thoại: 01638533789
- Địa chỉ mail: tdco.xcaomapo@hagiang.gov.vn
1.2. Chủ tịch: Viên Quang Chương   
- Điện thoại: 01234 316 307
- Địa chỉ Mail: vqchuong.xcaomapo@hagiang.gov.vn