Thứ bảy, Ngày 30 Tháng 5 Năm 2020

Xã Đông Hà

Xã Đông Hà

16/12/2014 09:37

1. Uỷ ban nhân dân xã Đông Hà:    
1.1. Bí thư: Nguyễn Văn Thìn
- Điện thoại: 0919 507 376

1.2. Chủ tịch: Nguyễn Hữu Nghiệp
- Điện thoại: 0912 001 459