Thứ ba, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Xã Nghĩa Thuận

Xã Nghĩa Thuận

16/12/2014 09:43

1. Uỷ ban nhân dân xã Nghĩa Thuận:
1.1. Bí thư: Lò Dũng Phù
- Điện thoại: 01273 700 048


1.2. Chủ tịch: Phan Thông Quyết       
- Điện thoại: 01699 072 878
- Địa chỉ Mail: ptquyet.xnghiathuan@hagiang.gov.vn