Thứ ba, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Xã Quản Bạ

Xã Quản Bạ

16/12/2014 09:36

1. Uỷ ban nhân dân xã Quản Bạ:
1.1. Bí Thư: Nguyễn Đình Sơn
- Điện thoại: 0975.065.134
- Email: ndson.xquanba@hagiang.gov.vn

1.2. Chủ tịch: Nông Minh Tiến            
- Điện thoại: 01235 306 626