Thứ ba, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Xã Tả Ván

Xã Tả Ván

16/12/2014 09:43

1. Uỷ ban nhân dân xã Tả Ván:
1.1. Bí thư: Nguyễn Đăng Hiếu
- Điện thoại: 0988677702
- Địa chỉ mail: ndhieu.xtavan@hagiang.gov.vn
1.2. Chủ tịch: Vương Ban Hà   
- Điện thoại: 01669376969
- Địa chỉ Mail: vbha.xtavan@hagiang.gov.vn