Thứ ba, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Xã Thái An

Xã Thái An

16/12/2014 09:38

1. Uỷ ban nhân dân xã Thái An:
1.1. Bí thư: Ly Văn Minh
- Điện thoại: 0915.894.267
- Địa chỉ mail: lvminh.xthaian@hagiang.gov.vn
1.2. Chủ tịch: Vàng Vần Chính             
- Điện thoại: 01692 221 342
- Địa chỉ Mail: vvchinh.xthaian.@hagiang.gov.vn