Thứ ba, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Xã Thanh Vân

Xã Thanh Vân

16/12/2014 09:40

 
1. Uỷ ban nhân dân xã Thanh Vân:
1.1. Bí thư: Nguyễn Chiến Thuật
- Điện thoại: 01677 571 511

1.2. Chủ tịch: Giàng Mí Mua               
- Điện thoại: 0974 366 388
- Địa chỉ Mail: gmmua.xthanhvan@hagiang.gov.vn
 
1.2. Phó Chủ tịch: Phạm Mười Duy               
- Điện thoại: 0975 440 339
- Địa chỉ Mail: pmduy.xthanhvan@hagiang.gov.vn