Thứ ba, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Xã Tùng Vài

Xã Tùng Vài

16/12/2014 09:44

1. Uỷ ban nhân dân xã Tùng Vài:

1.1. Bí thư: Nguyễn Tiến Trường
- Điện thoại: 0985304592
- Địa chỉ mail: nttruong.xtungvai@hagiang.gov.vn

1.2. Chủ tịch: Lý Tà Chùi
- Điện thoại: 0979979994
- Địa chỉ Mail: ltchui.
xtungvai@hagiang.gov.vn