Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hội nghị quán triệt Đề án 06-ĐA/TU về nâng cao chất lượng đảng viên, giai đoạn 2021 – 2025

18/12/2021 16:42 65 lượt xem

Chiều 15.12, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Đề án 06-ĐA/TU về nâng cao chất lượng đảng viên, giai đoạn 2021 – 2025 theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn. Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Quản Bạ có đồng chí Hoàng Đình Phới, Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Huyện ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên BCH đảng bộ huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Hội nghị quán triệt Đề án 06-ĐA/TU về nâng cao chất lượng đảng viên, giai đoạn 2021 – 2025
Điểm cầu huyện Quản Bạ tham dự HNTT với tỉnh (Ảnh Hoàng Tâm)

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã quán triệt các nội dung cơ bản của Đề án 06, ngày 22.11.2021 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đảng viên, giai đoạn 2021 – 2025. Đề án đã nêu rõ thực trạng đội ngũ đảng viên và công tác đảng trên địa bàn tỉnh, sự cần thiết ban hành Đề án, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện. Theo đó, Đề án đã xác định 8 nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng đảng viên: Đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên đảm bảo tiêu chuẩn; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đảng viên; nâng cao trách nhiệm của tổ chức cơ sở đảng, chi bộ trong việc quản lý đảng viên; phát huy tinh thần tự giác, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên; kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên…

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn đề nghị các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, khắc phục tình trạng lười học, ngại học tập nghị quyết trong cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Đề án 06 đến cán bộ, đảng viên để triển khai thực hiện một cách hiệu quả, chất lượng. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội phát động, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước để phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Công tác kết nạp đảng viên cần đặc biệt chú trọng chất lượng, vừa đảm bảo số lượng theo yêu cầu. Nâng cao chất lượng bồi dưỡng nhận thức về đảng cho đảng viên mới; thường xuyên kiểm tra các lớp bồi dưỡng về đảng ở các địa phương để kịp thời phát hiện, sữa chữa, khắc phục các sai phạm nếu có.

Phát huy tinh thần tự giác, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị và thực hiện nhiệm vụ được giao. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao chất luợng đội ngũ bí thư chi bộ, nhất là bí thư chi bộ khu vực nông thôn; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên; khắc phục tình trạng thành tích và các biểu hiện hình thức, nể nang. Thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên, kiên quyết xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên vi phạm, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng…

Nguồn sưu tầm

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập