Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nhận diện những thủ đoạn chống phá cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

17/05/2021 15:42 55 lượt xem

Bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa kết thúc thành công tốt đẹp. Thực hiện thành công cuộc bầu cử sẽ thiết thực góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; tăng cường niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chính vì vậy, việc giới thiệu, lựa chọn và bầu ra những người tiêu biểu có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước nói chung và cơ quan đại diện - cơ quan quyền lực Nhà nước từ Trung ương đến địa phương là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với đất nước ta.

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực khẩn trương làm tốt các khâu, các bước trong công tác chuẩn bị để cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được diễn ra chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật thì các thế lực thù địch, các đối tượng phản động chống đối, cơ hội chính trị lại đang ráo riết đẩy mạnh các hoạt động chống phá cuộc bầu cử, điển hình là một số hoạt động dưới đây:
Đầu tiên, chúng lợi dụng sự phát triển của Internet mà đặc biệt là các trang mạng xã hội núp bóng “truyền thông xã hội” để đưa lên các thông tin xuyên tạc bản chất tốt đẹp của Đảng, Nhà nước và chế độ ta; phát tán nhiều tài liệu kích động phản đối Quy chế bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, cho đó chỉ là “hình thức”; đăng tải những bài viết, bình luận đánh giá ác ý, thiếu trung thực, phiến diện, quy chụp về cuộc bầu cử nhằm hướng lái dư luận theo hướng tiêu cực, kích động tư tưởng hoài nghi về công tác bầu cử. Thứ hai, chúng ra sức gieo rắc nhận thức sai lầm về vai trò của Quốc hội và HĐND, cho rằng hoạt động của Quốc hội, HĐND không dân chủ, không có vai trò thực chất. Thứ ba, đó là xuyên tạc về công tác chuẩn bị nhân sự đại biểu, bên cạnh đó một số phần tử tự cho là “nhà dân chủ” đã hô hào vận động tranh cử trên mạng, tự viết bài “đánh bóng” tên tuổi của bản thân, từ đó kêu gọi hậu thuẫn của các tổ chức phản động quốc tế. Đây là những hoạt động không mới của các thế lực thù địch, bọn phản động và phần tử cơ hội chính trị, có tính lặp đi lặp lại mỗi khi nước ta diễn ra cuộc bầu cử.
Trước những hoạt động chống phá đó, xét cả về nội dung, hình thức và bản chất thì những hành động nêu trên đều vô căn cứ, thiếu khách quan, trung thực. Với trách nhiệm lãnh đạo Nhà nước và xã hội, Đảng ta đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó yêu cầu: Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh chỉ đạo cuộc bầu cử theo tinh thần dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử và việc tự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND phải đảm bảo theo đúng quy trình, quy định của pháp luật và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, quyền lựa chọn cuối cùng vào Quốc hội, HĐND chính là ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, là sự phổ thông đầu phiếu, trực tiếp của Nhân dân. Cùng với đó, quá trình hiệp thương được thực hiện một cách công khai, minh bạch với sự tham gia của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, có sự giám sát chặt chẽ của Nhân dân và được tiến hành 03 lần để đảm bảo dân chủ, khoa học, chuyên nghiệp. Ngoài ra, về bản chất thì chính những đối tượng này không đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện đã được pháp luật quy định để tham gia ứng cử, do đó không được Nhân dân đồng tình và khi không được chấp nhận thì chúng quay ra xuyên tạc, kêu gọi tẩy chay bầu cử. Về hoạt động xuyên tạc vai trò của Quốc hội và HĐND, đây chỉ là đòn “vô vọng” nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Hiến pháp năm 2013 quy định rõ “Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, “Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước”. Quốc hội do Nhân dân bầu ra, thực hiện quyền lực của Nhân dân, đồng thời thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân thành Hiến pháp và pháp luật, các quy định chung mang tính chất bắt buộc trong toàn xã hội.
Từ nay đến ngày bầu cử, các thế lực thù địch vẫn sẽ tiếp tục các hoạt động xuyên tạc, chống phá cuộc bầu cử. Để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và mọi cử tri cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chuẩn bị, lựa chọn đại biểu và tham gia bầu cử vì tương lai của đất nước và của chính bản thân mình. Từ đó góp phần đưa quê hương, địa phương ngày càng phát triển, đời sống của Nhân dân ngày một nâng cao, vị thế của đất nước ngày càng được nâng lên trên trường quốc tế./.

 


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập