Thứ ba, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Phòng VH&TT

Phòng Văn hóa và thông tin huyện

27/07/2017 15:34

1. Ông Nguyễn Tiến Hồng, Trưởng phòng VH&TT huyện

- Sđt: 01252.774.438

 

2. Ông Lệnh Thế Nghĩa, Phó Trưởng phòng VH&TT huyện

- Mail: ltnghia.ttth.qba@hagiang.gov.vn

- Sđt: 0915605049